معرفی

مشخصات فردی

محمدرضا شیرین کام

نام - نام خانوادگی : محمدرضا   شیرین کام

پست الکترونیکی : Shirinkam@iaurasht.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی عمران سازه

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مهندسی عمران

محل خدمت : مجتمع فنی

مرتبه علمی : مربی

سمت اجرایی در دانشگاه : مدیر گروه مهندسی عمران

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1387

محمدرضا شیرین کام
محمدرضا شیرین کام

محل خدمت :
    مجتمع فنی
مرتبه علمی :
    مربی
^